i - Informacja o Firmie:

Sklep  internetowy  działający  pod  adresem  www.e-lektrosklep.com  prowadzony  jest  przez Spółka  " TOP 2 FABRYKA C.  S.A"  siedzibą w Łódź, przy ul. Wróblewskiego, 94-103 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łódź-łódzkie, numerem KRS 0000402547, o numerze NIP 727-188-37-94 , o numerze REGON 471462690.

ii - Ochrona danych osobowych

1.Dane  osobowe  przekazywane  przez  klientów  sklepu www.e-lektrosklep.com  są przetwarzane przez TOP 2 FABRYKA C.  S.A
2.Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić .TOP 2 FABRYKA C.  S.A realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
3.Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.

iii - Ceny

1.Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.e-lektrosklep.com są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2.W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe: 

1)Cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług

2)Cena  internetowa  –  cena  obowiązująca  przy  sprzedaży  przez  sklep internetowy e-lektrosklep.com.

iv - Zamówienia

1.Sklep internetowy www.e-lektrosklep.com umożliwia Klientom: 

1)składanie  zamówień  (ofert  zakupu)  towarów  dostępnych  w  sklepie internetowym  www.e-lektrosklep.com  i  zawierania  umów  sprzedaży  na odległość.

2)uzyskanie  informacji  o  towarach  i  usługach  dostępnych  w  sklepie internetowym oraz w salonach sprzedaży Komputronik.

3)dokonywanie rezerwacji towarów w salonach partnerskich TOP 2 FABRYKA C.  S.A

2.Wszelkie  informacje  dotyczące  towarów,  w  tym  w  szczególności  katalogi,  foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na

v - Dostawa

Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz czas dostarczenia produktu do Klienta, przy czym naszym założeniem jest, żeby produkty były jak najszybciej gotowe do wysyłki.

W zależności od wybranej formy płatności, sposobu wysyłki, gabarytów wybranych produktów czas realizacji zamówienia może wynieść 1-3 dni roboczych. Dokładny termin doręczenia zamówienia jest precyzowany w wysyłanych kolejno wiadomościach mailowych, informujących o poszczególnych etapach realizacji zamówienia.

VI.Sposoby płatności

1.Płatność za towar może być dokonywana przez klienta: 

1)Przed wydaniem towaru klientowi: 

- Przelewem na rachunek bankowy TOP 2 FABRYKA C.  S.A

- Kartą kredytową.

2)W momencie odbioru towaru: 

-Gotówką  w  przypadku  odbioru  towaru  przez  klienta  własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu ..................

-Gotówką  do  rąk  przewoźnika,  w  przypadku  dostawy  towarów  za pośrednictwem przewoźnika.

2.TOP 2 FABRYKA C.  S.A  może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W  takim  wypadku  obowiązują  warunki  i  formy  płatności  wskazane  z  zamówieniu potwierdzonym  przez  TOP 2 FABRYKA C.  S.A  jako  przyjęte do  realizacji  i  spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

3.W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien  uiścić  cenę  niezwłocznie,  a  w  przypadku  płatności  za  pobraniem  -  przy odbiorze.

VII.Zwrot towaru przez konsumenta 1.Konsument,  który zawarł  umowę na  odległość  lub poza  lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia  30  maja  2014  r.  o  prawach  konsumenta  (Dz.U.2014.827).  Konsument  może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy. 2.Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1)dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub  wskazaną  przez  niego  osobę  trzecią  inną  niż  przewoźnik,  a  w  przypadku umowy, która: a)obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b)polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2)dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4.W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru RMZ. Numer ten  można  uzyskać  za  pośrednictwem  strony  internetowej  lub  pracownika  sklepu internetowego  realizującego  zamówienie.  Numer  RMZ  powinien  być  opisany  w widocznym  miejscu  na  przesyłce.  Brak  numeru  RMZ  nie  stanowi  przeszkody  w zwrocie rzeczy.

5.Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

6.Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. TOP 2 FABRYKA C.  S.A  nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TOP 2 FABRYKA C.  S.A

7.Jeżeli  konsument  wykonuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  po  zgłoszeniu  żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U.2014.827),  ma  obowiązek  zapłaty  za  świadczenia  spełnione  do chwili odstąpienia od umowy.

8.Prawo  odstąpienia  od  umowy  zawartej  poza  lokalem  przedsiębiorstwa  lub  na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

1)o  świadczenie  usług,  jeżeli  przedsiębiorca  wykonał w  pełni  usługę  za  wyraźną zgodą  konsumenta,  który  został  poinformowany  przed rozpoczęciem świadczenia,  że  po  spełnieniu  świadczenia  przez  przedsiębiorcę  utraci  prawo odstąpienia od umowy;

2)w   której   przedmiotem   świadczenia   jest   rzecz   nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4)w  której  przedmiotem  świadczenia jest  rzecz  dostarczana w  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę  zdrowia  lub  ze  względów  higienicznych,  jeżeli  opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu;

5)w  której  przedmiotem  świadczenia  są  nagrania  dźwiękowe  lub  wizualne  albo programy  komputerowe  dostarczane  w  zapieczętowanym opakowaniu,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy  i  po  poinformowaniu  go  przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.W  odniesieniu  do  promocji  polegających  na  umożliwieniu  nabycia  innego (dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z TOP 2 FABRYKA C.  S.A Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania  z  prawa  do  odstąpienia  od  umowy  zwartej  na  odległość  bez  podania przyczyny)  jest  równoznaczna  z  naruszeniem  warunków  prowadzonej  promocji  i będzie  skutkować  dokonaniem  korekty  ceny  sprzedaży w  odniesieniu  do  towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej, obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego  towaru  po  potrąceniu  o  wartość  korekty  dokumentu  sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego).

10.TOP 2 FABRYKA C.  S.A nie stosuje polityki towarów zastępczych.

VIII.Gwarancja i rękojmia

1.Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Komputronik S.A. siedzibą w Łódź, przy ul. Wróblewskiego, 94-103 Łódź (dalej zwane e-lektrosklep.com), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łódź-łódzkie, numerem KRS 0000402547, o numerze NIP 727-188-37-94 , o numerze REGON 471462690.

2.TOP 2 FABRYKA C.  S.A ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

3.TOP 2 FABRYKA C.  S.A udziela nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty sprzedaży towaru.

4.Towar posiadający gwarancję producenta, opisany na stronie internetowej w polu „gwarancja” informacją o gwarancji w serwisie zewnętrznym i wyrażony w tabeli specyfikacji na dokumencie sprzedaży w postaci GPxx, nie podlega gwarancji TOP 2 FABRYKA C.  S.A i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta towaru zgodnie z warunkami gwarancji producenta. Gwarancja producenta dla przedsiębiorców ograniczona jest do okresu podanego w gwarancji producenta, z zastrzeżeniem, że może ona być całkowicie wyłączona wobec towarów przeznaczonych do użytku konsumenckiego.

5.Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem TOP 2 FABRYKA C.  S.A wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

6.Zgłaszając wadę towaru Klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi. Jeżeli Klient jest konsumentem i nie dokonał wyboru, TOP 2 FABRYKA C.  S.A rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące rękojmi. 

7.Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.

8.Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

9.Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż TOP 2 FABRYKA C.  S.A; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami TOP 2 FABRYKA C.  S.A i producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami TOP 2 FABRYKA C.  S.A i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

10.W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, TOP 2 FABRYKA C.  S.A stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, TOP 2 FABRYKA C.  S.A poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez TOP 2 FABRYKA C.  S.A kosztów.

11.W  przypadku  roszczeń  z  tytułu  rękojmi,  Klient  może żądać:  naprawy  towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.

12.Jeśli Klient zażąda obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy TOP 2 FABRYKA C.  S.A ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta wymianę Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że Produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta

13.W przypadkach niewymienionych w ust. TOP 2 FABRYKA C.  S.A ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta w ramach roszczeń z tytułu rękojmi jeżeli żądanie jest niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich sytuacjach TOP 2 FABRYKA C.  S.A zaproponuje Klientowi inne rozwiązanie.

14.Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

15.Należy zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę.

16.TOP 2 FABRYKA C.  S.A nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

17.Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana (wyprzedażowa i z oferty outlet), sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.